طرفدار Pes هستید یا Fifa ؟
(65.66%) 109
Pes
(34.33%) 57
Fifa

تعداد شرکت کنندگان : 166