آیا Pes 2015 را بهتر از Pes 2015 میدانید ؟
(61.29%) 38
بله خیلی بهتر است
(38.70%) 24
نه خیلی بهتر نیست

تعداد شرکت کنندگان : 62